Skip to content
"Al tramwai" Stampa E-mail

Dal deposit an côurs Uberto I° 'vsin al foss'd S. Martinal sûrtiva par fè al so viagi, al tramwai bun'ura la matin. 'Sbutava 'n muviment sufiand dla ciminiera fum grisasuta pression; parchè al fughista l'ampalava tant carbon. Par la strà 's fermava rabaiè la gent che l'andava travaièe matòcc cal purtava 'scola 'studiè. 'Nti pais al fava la tapa sensa stasion, 'n dua iaspetavu doni ampè'nsima i socli burdà 'd lutòn. Giugni, vegi, bèli, bruti? As capiva nen perché s'asmijavu tuti, cun la testa quarcià dal fasulôt sut la gula grupàpar scondi al pùciu an tla presa mal pennà. An sal brass 'i purtavu an cavagnìncun 'ndrenta: jovv, la salata i pulastrìn, d'andè vendi an Sità e ciapè 'n quai sold da pôi spendipar cumprè l'ascùsal negar at setìn, tant suspiràe pudì blaghè la Duminica cun elegansafanda carpè dla rabbia jamisi che sensa pusibilità, nen d'altûtt javu arnuvà. Ma quand cal fiucava, povar tramwai, 'ndè avanti l'astantavaè a l'ura, giù, al calava al machinistacun al fèr aposta gavè al pautàsse 'ntant chi l'era 'nsima, dla frôt s'aglava fina 'l nas! Pôi tribuland al turnava 'ndè e la gent mal setà e sensa prèsal'arpiava ciaciarè e cuntè: che tanti fastidi 'iu fava sagrinèche la vita l'era dura, ma che i duvivu avei pasiensacun la speransa che 'ndand avanti 'iavriu fat menu penitensa'. ma l'era n'ilusion 'l'è semp l'istess, la solita cansonventa tribulè se bèla figura 's vol fè! E'al'ûra, ciau tramwai, simpatich ricord dal temp pasà! Cun tì 'l'è spari-i la spasigiada dla scola ai Castei dal Munirà 'ndûa i rivavu strach e carià 'd pù-uar, parchè:quand i rutàj i finivu, la strà a pè i duvivu fè. Ai di dopu la maestra al diario 'n fava fèe nûi, mujanda al pìumin 'n tl'inciòst negar, an bela copia (contentansi ad poch)?. iascrivivu che na giurnà cusì (grasie al viagi 'n sal tramwai) cum alegrija e sensa guai's visavu nen d'aveglia pasà? mai!

Poesia di Laura Simonetti Baltaro

 
Pros. >